trading vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading vessel

    * kinh tế

    tàu buôn

    thương thuyền