trading up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading up

    * kinh tế

    thăng cấp tiêu thụ