trading town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading town

    * kinh tế

    thành phố thương mại