trading-stamps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading-stamps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading-stamps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading-stamps.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading-stamps

    * kinh tế

    tem mà người bán lẻ mua của một công ty kinh doanh