trading house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading house

    * kinh tế

    hãng buôn

    hiệu buôn

    trung tâm mua bán (nhà mua bán)