trading limits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading limits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading limits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading limits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading limits

    * kinh tế

    phạm vi đi biển