trading in wine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading in wine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading in wine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading in wine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading in wine

    * kinh tế

    buôn bán rượu vang

    việc buôn bán rượu vang