trading nation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading nation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading nation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading nation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading nation

    * kinh tế

    nước, quốc gia thương mại