trading loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading loss

    * kinh tế

    lỗ kinh doanh