trading down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading down

    * kinh tế

    hạ thấp tiêu thụ