trading city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading city

    * kinh tế

    thành phố thương mại