trading unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading unit

    * kinh tế

    đơn vị giao dịch

    đơn vị mua bán