trading right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading right

    * kinh tế

    quyền buôn bán

    quyền kinh doanh