trading bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading bank

    * kinh tế

    ngân hàng thương mại