trading-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading-in

    * kinh tế

    việc bán đổi