trading place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading place.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading place

    * kinh tế

    nơi buôn bán