trading body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading body

    * kinh tế

    đoàn thể buôn bán