trading day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading day

    * kinh tế

    ngay giao dịch

    ngày giao dịch (ở sở giao dịch)