trading income nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading income nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading income giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading income.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading income

    * kinh tế

    thu nhập kinh doanh