tar paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tar paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tar paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tar paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tar paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn nhựa đường