tar gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tar gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tar gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tar gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tar gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hơi hắc ín