tar boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tar boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tar boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tar boiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tar boiler

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nồi nấu nhựa đường