stern trawler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern trawler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern trawler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern trawler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stern trawler

    * kinh tế

    tàu đánh cá có đánh bắt ở đằng đuôi