sternopericardial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternopericardial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternopericardial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternopericardial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternopericardial

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc xương ức - màng ngoài tim