sternocostal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternocostal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternocostal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternocostal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternocostal

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc xương ức sườn