stern-fast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern-fast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern-fast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern-fast.

Từ điển Anh Việt

  • stern-fast

    /'stə:nfɑ:st/

    * danh từ

    (hàng hải) dây đuôi (buộc đuôi tàu vào bến)