sternwards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternwards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternwards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternwards.

Từ điển Anh Việt

  • sternwards

    /'stə:nwə:dz/

    * phó từ

    (hàng hải) về phía cuối tàu