sternotrypesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternotrypesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternotrypesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternotrypesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternotrypesis

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật khoan xương ức