stern-wheeler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern-wheeler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern-wheeler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern-wheeler.

Từ điển Anh Việt

  • stern-wheeler

    * danh từ

    tàu có bánh lái ở cuối