sternutation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternutation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternutation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternutation.

Từ điển Anh Việt

 • sternutation

  /,stə:nju'teiʃn/

  * danh từ

  sự hắt hơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sternutation

  * kỹ thuật

  y học:

  sự hắt hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sternutation

  Similar:

  sneeze: a symptom consisting of the involuntary expulsion of air from the nose

  Synonyms: sneezing