sternebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternebra

    * kỹ thuật

    y học:

    đốt ức