stern-way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern-way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern-way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern-way.

Từ điển Anh Việt

  • stern-way

    /'stə:nwei/

    * danh từ

    (hàng hải) sự giật lùi (của tàu)