sternward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternward.

Từ điển Anh Việt

  • sternward

    /'stə:nwə:d/

    * tính từ

    (hàng hải) ở phía cuối tàu