sternomastoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternomastoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternomastoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternomastoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternomastoid

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc xương ức chủm