stern foremost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern foremost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern foremost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern foremost.

Từ điển Anh Việt

  • stern foremost

    /'stə:n'fɔ:moust/

    * phó từ

    (hàng hải) giật lùi (tàu)

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lóng ngóng, vụng về