sternoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sternoid

    * kỹ thuật

    y học:

    dạng xương ức