sternutatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternutatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternutatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternutatory.

Từ điển Anh Việt

 • sternutatory

  /stə'nju:tətəri/

  * tính từ+ (sternutative)

  /stə'nju:tətiv/

  làm hắt hơi, gây hắt hơi

  * danh từ

  thuốc làm hắt hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sternutatory

  tending to cause sneezing

  causing sneezing

  pepper is a sternutatory substance

  Synonyms: sternutative

  Similar:

  sternutator: a chemical substance that causes sneezing and coughing and crying

  police used a sternutatory to subdue the mob