stern thruster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern thruster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern thruster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern thruster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stern thruster

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị đẩy phía đuôi (thiết bị động lực tàu)