scratch off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scratch off

  Similar:

  dash off: write quickly

  She dashed off a note to her husband saying she would not be home for supper

  He scratched off a thank-you note to the hostess

  Synonyms: knock off, toss off, fling off

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).