scratch diskette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch diskette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch diskette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch diskette.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratch diskette

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đĩa mềm nháp