scratched mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratched mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratched mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratched mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratched mould

    * kỹ thuật

    khuôn cào mặt