scratched mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratched mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratched mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratched mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratched mold

    * kỹ thuật

    khuôn cào mặt