scratch device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratch device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị làm việc