scratch-cat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch-cat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch-cat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch-cat.

Từ điển Anh Việt

  • scratch-cat

    /'skrætʃkæt/

    * danh từ

    người đàn bà nanh ác; đứa bé tinh ma