scratch-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch-board.

Từ điển Anh Việt

  • scratch-board

    * danh từ

    tranh vẽ trên gỗ bằng dùi nung