scratch pad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch pad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch pad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch pad.

Từ điển Anh Việt

 • scratch pad

  * danh từ

  tập giấy rời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scratch pad

  * kỹ thuật

  vùng làm việc

  vùng nhớ đệm

  toán & tin:

  bộ đệm dùng tạm

  bộ đệm làm việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scratch pad

  pad for preliminary or hasty writing or notes or sketches etc

  scribbling block" is a British term

  Synonyms: scratch paper, scribbling block