scratching off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratching off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratching off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratching off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratching off

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trát bề mặt rỗ