scratch-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch-paper.

Từ điển Anh Việt

  • scratch-paper

    giấy nháp