scratch gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratch gauge

    * kỹ thuật

    bộ lấy dấu

    bộ vạch chỉ

    thước vạch dấu