scratch oil test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch oil test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch oil test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch oil test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratch oil test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử độ bền màng dầu